DLH Slovakia

Všeobecné obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov nájdete tu


I. Úvodné ustanovenia


1.    Identifikačné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: DLH SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 31878/B
IČO: 36621528
DIČ: 2020071108
IČ DPH: SK2020071108
Bankový účet: SK9211110000001432648008
Predávajúci je platcom DPH 
(ďalej aj „predávajúci”).

2.    Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 
DLH SLOVAKIA s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04  Bratislava, Slovenská republika

3.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj “VOP“) upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.dlhslovakia.sk. Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

4.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.dlhslovakia.sk. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Vymedzenie pojmov


1.    Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.dlhslovakia.sk je obchodná spoločnosť DLH SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 Slovenská republika, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 31878/B, IČO: 36621528.

2.    Predávajúcim je obchodná spoločnosť DLH SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, 831 04 Slovenská republika, IČO: 36621528, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 31878/B, IČO: 36621528.

3.    Kupujúcim sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

4.    Elektronickou objednávkou sa rozumie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.    Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami. 

6.    Tovarom sú produkty a služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho.

7.    Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného kupujúcim použitého zobrazovacieho zariadenia.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy


1.    Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je odoslanie objednávky tovaru kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového sídla predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.    K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu, za súčasnej akceptácie ceny za dopravu tovaru zo strany kupujúceho, s výnimkou ods. 9  týchto VOP.

3.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.    Pri vytvorení objednávky kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva ( podľa počtu kusov/ balení, množstva kilogramov/litrov/m2), spôsobu dopravy a spôsobu platby kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

5.    Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a prípadne zmeniť všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávka sa odosiela kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Všetky údaje vyplnené kupujúcim v objednávke sa považujú za správne a za prípadnú nesprávnosť nesie zodpovednosť výlučne kupujúci. Kupujúci je oprávnený k zmene fakturačných údajov najneskôr do 48 hodín po potvrdení objednávky kupujúcemu, neskôr vykonané zmeny nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

6.    Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny alebo nedostupnosti tovaru alebo nemožnosti splnenia inej požiadavky kupujúceho má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou objednávky pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou objednávky a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

7.    Pokiaľ z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode do času záväzného potvrdenia objednávky nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o vzniknutej technickej chybe bez zbytočného odkladu a zároveň zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku v časti kúpnej ceny. Pozmenená ponuka sa považuje na nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v tomto prípade uzatvorená až potvrdením o akceptácii ponuky kupujúcom zaslaným na emailovú adresu predávajúceho.

8.    Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

9.    V prípade ak si kupujúci zvolí ako formu platby platbu prevodom na účet predávajúceho, k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza momentom súčasného splnenia dvoch podmienok, a to:
a)    pripísania celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho.
b)    potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim, za súčasnej akceptácie ceny za dopravu tovaru zo strany kupujúceho v zmysle Čl. III. ods. 3 týchto VOP.

10.    Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade objednania tovaru kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil kupujúci.

 IV. Cena tovaru


1.    Cena tovaru je konečná, vrátane DPH, uvádzaná v mene: EUR. Cena tovarov a služieb je uvedená samostatne pre každý produkt. Cena nezahŕňa dopravné náklady ako ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. 

2.    Informácie o tovare o jeho hlavných vlastnostiach vrátane kúpnej ceny sú uvedené samostatne pre každý produkt v katalógu internetového obchodu. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie individuálnych podmienok kúpnej zmluvy.

3.    Za tovar a služby si môže kupujúci zvoliť možnosť úhrady spomedzi nasledovných možností:
a)    platba formou dobierky – cena ... Eur s DPH
b)    platba v hotovosti, alebo kartou pri osobnom prevzatí – cena ... Eur s DPH
c)    platba prevodom na účet predávajúceho – cena ... Eur s DPH 

4.    V prípade platby kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke predávajúceho je kúpna cena splatná momentom prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostného bankového prevodu kúpnej ceny je kúpna cena splatná do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry kupujúcemu po uzavretí kúpnej zmluvy. V individuálnych prípadoch môže predávajúci určiť i dlhšiu lehotu splatnosti než je lehota splatnosti podľa predchádzajúcej vety.

5.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.    V prípade, že kupujúci realizuje platbu v hotovosti, vystaví predávajúci kupujúcemu príjmový pokladničný doklad.

7.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.    V prípade omeškania s úhradou sumy za tovar alebo službu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  


V. Dodacie podmienky


1.    Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.

2.    Formy doručenia tovaru:
a)    nákladná kuriérska doprava
b)    osobný odber

3.    Cena za dopravu bude kupujúcemu oznámená v rámci uzatvárania kúpnej zmluvy.

4.    Náklady dodania tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že na základe osobitnej požiadavky kupujúceho bol zvolený iný spôsob dopravy než spôsob podľa bodu 2 tohto článku VOP nesie riziko spojené s týmto spôsobom dopravy, ako i náklady s tým spojené kupujúci.

5.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

7.    Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

8.    Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, ktorá mu bude doručená na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

9.    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny a v prípade opätovného dodania tovaru aj úhradou všetkých nákladov predávajúceho súvisiacich s takýmto dodaním. Pri prevzatí nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej tretej osoby. 

10.    Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so zodpovednou osobou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

11.    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

VI. Reklamačný poriadok a záručná doba


1.    Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.

2.    Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

3.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

4.    Nebezpečenstvo škody alebo náhodnej skazy tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5.    Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. 

6.    Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

7.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené  kupujúcim v uplatnenej reklamácii tovaru.

8.    Predávajúci má povinnosť vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Potvrdenie o reklamácii musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, kedy si kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a doby jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia uplatnenej reklamácie.

9.    Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci: 
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

10.    Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 9. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

11.    Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení, má nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

12.    Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

13.    Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru.

14.    V prípade, ak si kupujúci nezvolí niektorý z nárokov vo včas zaslanom oznámení vád, predávajúci zvolí nárok podľa povahy vady tovaru.  

15.    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

16.    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese DLH SLOVAKIA s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

17.    Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, dodaním chýbajúceho tovaru, odstránením ostatných vád tovaru, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

18.    Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.. Za okamih uplatnenia reklamácie kupujúcim sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho ( uplatnenie si práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

19.    Právo z vadného plnenia neprináleží kupujúcemu pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo pokiaľ vadu tovaru spôsobil kupujúci.

VII. Osobitné dojednania 


1.    Pre prípad, že po dodaní tovaru kupujúci nespotrebuje všetok dodaný tovar môže takto nespotrebovaný tovar vrátiť predávajúcemu, za predpokladu že predmetný tovar nie je poškodený alebo inak znehodnotený a predávajúci súhlasí s vrátením nespotrebovanej časti tovaru. Predávajúci nie je povinný prijať od kupujúceho nespotrebovaný tovar podľa predchádzajúcej vety. 

2.    Pokiaľ predávajúci príjme nespotrebovaný tovar podľa bodu 1 tohto článku VOP má právo uplatniť si voči kupujúcemu manipulačný poplatok za prijatie a spracovanie vráteného tovaru, a to vo výške od 0,- EUR do 500,- EUR v závislosti od druhu a množstva tovaru (ďalej aj ako „manipulačný poplatok“). Výšku  manipulačného tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu po uplatnení žiadosti o vrátenie nespotrebovaného tovaru upozornení spolu s vyjadrením či prijme nespotrebovaný tovar podľa bodu 1 tohto článku.

3.    Kupujúci je oprávnený uplatniť žiadosť o vrátenie nespotrebovaného tovaru osobne v predajni predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho DLH SLOVAKIA s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 Slovenská republika alebo emailom info@dlhslovakia.sk, pričom v žiadosti uvedie číslo objednávky, druh a množstvo nespotrebovaného tovaru, ktorý má byť predmetom vrátenia.

4.    Kupujúci je povinný uhradiť manipulačný poplatok pred vrátením nespotrebovaného tovaru. Pokiaľ nebude manipulačný poplatok uhradený v plnej výške je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie nespotrebovaného tovaru podľa bodu 1 tohto článku VOP.

5.    Predávajúci je oprávnený započítať sumu manipulačného poplatku voči akejkoľvek peňažnej pohľadávke, ktorú má     voči kupujúcemu v súvislosti s objednaným a/alebo dodaným tovarom.

6.    Kupujúci je oprávnený manipulačný poplatok uhradiť v hotovosti alebo kartou pri vrátení tovaru alebo prevodom na bankový účet predávajúceho.

VIII. Sankcie


1.    V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v mieste určenom kupujúcim v objednávke podľa článku V. bod 5 týchto VOP je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR.

2.    V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote v zmysle kúpnej zmluvy podľa článku IV. bod 7 týchto VOP je kupujúci povinný  uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny.

3.    V prípade, že kupujúci neuhradí manipulačný poplatok podľa článku VII. bod 4 týchto VOP je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy manipulačného poplatku.

4.    V prípade, že kupujúci poruší povinnosť spočívajúcu v zákaze kopírovania, upravovania alebo iného spôsobu používania webovej stránky predávajúceho alebo jej časti podľa článku IX. bod 2 týchto VOP je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.

5.    Zmluvná pokuta podľa tohto článku VOP je splatná na základe faktúry vystavenej Predávajúcim v lehote splatnosti do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia.

6.    Uplatnením zmluvnej pokuty a zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku VOP nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.    

IX. Záverečné ustanovenia


1.    Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzťahujúce sa na kúpne zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.    Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, predovšetkým autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov prináležia predávajúcemu. Kupujúci má zakázané kopírovanie, upravovanie alebo iný spôsob používania webovej stránky alebo jej časti, ktorým by došlo k narušeniu práv podľa predchádzajúcej vety, s výnimkou ak mu na takýto úkon predávajúci udelí výslovný súhlas.

3.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené následkom neoprávneného zásahu tretích osôb do  prevádzkovania internetového obchodu alebo následkom použitia internetového obchodu v rozpore s jeho účelom.

4.    Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.dlhslovakia.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

5.    Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.dlhslovakia.sk.

6.    Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na www.dlhslovakia.sk

7.    Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.dlhslovakia.sk

8.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.

9.    Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.

10.    Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DLH SLOVAKIA s.r.o.. nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia a sú záväzné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.dlhslovakia.sk s potvrdením prijatia týchto podmienok zo strany kupujúceho.

V Bratislave, dňa 1.2.2022

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

I. Úvodné ustanovenia


1.    Identifikačné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: DLH SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 31878/B
IČO: 36621528
DIČ: 2020071108
IČ DPH: SK2020071108
Bankový účet: SK9211110000001432648008
Predávajúci je platcom DPH 
(ďalej aj „predávajúci”).

2.    Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 
DLH SLOVAKIA s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04  Bratislava, Slovenská republika

3.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj “VOP“) upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.dlhslovakia.sk. Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník aj zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

4.    VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania; kupujúci sa za takú osobu považuje vždy, ak pri objednávke uvedie IČO.

5.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.dlhslovakia.sk. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

6.    Príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
email: ba@soi.sk 
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

II. Vymedzenie pojmov


1.    Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.dlhslovakia.sk je obchodná spoločnosť DLH SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 Slovenská republika, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 31878/B, IČO: 36621528.

2.    Predávajúcim je obchodná spoločnosť DLH SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, 831 04 Slovenská republika, IČO: 36621528, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 31878/B, IČO: 36621528.

3.    Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

4.    Elektronickou objednávkou sa rozumie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.    Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami. 

6.    Tovarom sú produkty a služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy


1.    Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je odoslanie objednávky tovaru kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového sídla predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.    K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu, za súčasnej akceptácie ceny za dopravu tovaru zo strany kupujúceho, s výnimkou podľa ods. 4 týchto VOP.

3.    Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4.    V prípade ak si kupujúci zvolí ako formu platby platbu prevodom na účet predávajúceho, k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza momentom súčasného splnenia dvoch podmienok, a to:
a)    pripísania celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho.
b)    potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim, za súčasnej akceptácie ceny za dopravu tovaru zo strany kupujúceho v zmysle Čl. III, bod. 2 týchto VOP.

5.    Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade objednania tovaru kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil kupujúci.


IV. Kúpna cena a platobné podmienky


1.    Kúpna cena tovaru objednávaného prostredníctvom elektronického obchodu je uvedená samostatne pre každý tovar na internetovej stránke prevádzkovateľa. 

2.    Kúpna cena tovaru je konečná, vrátane DPH, uvádzaná v mene: EUR. Cena nezahŕňa dopravné náklady ako ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru. 

3.    Za tovar si môže kupujúci zvoliť možnosť úhrady spomedzi nasledovných možností:
a)    platba formou dobierky – cena 0 Eur s DPH
b)    platba v hotovosti, alebo kartou pri osobnom prevzatí – cena 0 Eur s DPH
c)    platba prevodom na účet predávajúceho – cena 0 Eur s DPH 

4.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.    V prípade omeškania s úhradou sumy za tovar je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 5 %  ročne z dlžnej sumy.

V. Dodacie podmienky


1.    Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v lehote najneskôr do 30 dní od dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.

2.    Formy doručenia tovaru:
a)    nákladná kuriérska doprava
b)    osobný odber

3.    Cenu za dopravu oznámi predávajúci kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy. 

4.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.

5.    Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

6.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.    Predávajúci môže kupujúcemu zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak s tým kupujúci súhlasí.

8.    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny a v prípade opätovného dodania tovaru aj úhradou všetkých nákladov predávajúceho súvisiacich s takýmto dodaním. Pri prevzatí nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej tretej osoby. 

9.    Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru,

10.    Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so zodpovednou osobou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

VI. Reklamačný poriadok a záručná doba


1.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2.    Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci, alebo služby kupujúcim.

3.    Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

4.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v kupujúcim uplatnenej reklamácii tovaru.

5.    Predávajúci má povinnosť vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Potvrdenie o reklamácii musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, kedy si kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a doby jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia uplatnenej reklamácie.

6.    Vady tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.

7.    Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese DLH SLOVAKIA s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby.

10.    Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

11.    Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.    Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

13.    Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

14.    Odborné posúdenie musí obsahovať
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

15.    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

VII. Odstúpenie od zmluvy


1.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa čl. V ods. 8.


2.    Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.    Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom) (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy).

4.    Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre prípad, že tovar už použil, opotreboval, znečistil alebo iným spôsobom znížil hodnotu alebo použiteľnosť tovaru.

5.    Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe.

6.    Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je:

DLH SLOVAKIA s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

alebo na emailovej adrese: info@dlhslovakia.sk.

7.    Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.    Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10.    Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11.    Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

13.    Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

14.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to najmä pre prípad vypredania zásob, pre prípad, že výrobca/dovozca/dodávateľ prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho prostredníctvom zaslania správy na emailovú adresu kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpenia od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny, poprípade spôsobom dohodnutým s kupujúcim.

VIII. Osobitné dojednania 


1.    Pre prípad, že po dodaní tovaru kupujúci nespotrebuje všetok dodaný tovar môže takto nespotrebovaný tovar vrátiť predávajúcemu, za predpokladu že predmetný tovar nie je poškodený alebo inak znehodnotený a predávajúci súhlasí s vrátením nespotrebovanej časti tovaru. Predávajúci nie je povinný prijať od kupujúceho nespotrebovaný tovar podľa predchádzajúcej vety. 

2.    Pokiaľ predávajúci príjme nespotrebovaný tovar podľa bodu 1 tohto článku VOP má právo uplatniť si voči kupujúcemu manipulačný poplatok za prijatie a spracovanie vráteného tovaru, a to vo výške 0  EUR – 500,- EUR v závislosti od druhu a množstva tovaru (ďalej aj ako „manipulačný poplatok“). Výšku  manipulačného tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu po uplatnení žiadosti o vrátenie nespotrebovaného tovaru upozornení spolu s vyjadrením či prijme nespotrebovaný tovar podľa bodu 1 tohto článku.

3.    Kupujúci je oprávnený uplatniť žiadosť o vrátenie nespotrebovaného tovaru osobne v predajni predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 Slovenská republika alebo emailom info@dlhslovakia.sk, pričom v žiadosti uvedie číslo objednávky, druh a množstvo nespotrebovaného tovaru, ktorý má byť predmetom vrátenia.

4.    Kupujúci je povinný uhradiť manipulačný poplatok pred vrátením nespotrebovaného tovaru. Pokiaľ nebude manipulačný poplatok uhradený v plnej výške je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie nespotrebovaného tovaru podľa bodu 1 tohto článku VOP.

5.    Predávajúci je oprávnený započítať sumu manipulačného poplatku voči akejkoľvek peňažnej pohľadávke, ktorú má voči kupujúcemu v súvislosti s objednaným a/alebo dodaným tovarom..

6.    Kupujúci je oprávnený manipulačný poplatok uhradiť v hotovosti alebo kartou pri vrátení tovaru alebo prevodom na bankový účet predávajúceho.

IX. Sankcie 


1.    V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v mieste určenom kupujúcim v objednávke podľa článku V. bod 6 týchto VOP je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR.

2.    V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote v zmysle kúpnej zmluvy podľa článku IV. bod 4 týchto VOP je kupujúci povinný  uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny.

3.    V prípade, že kupujúci neuhradí manipulačný poplatok podľa článku VIII. bod 4 týchto VOP je kupujúci povinný  uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy manipulačného poplatku.

4.    V prípade, že kupujúci poruší povinnosť spočívajúcu v zákaze kopírovania, upravovania alebo iného spôsobu používania webovej stránky predávajúceho alebo jej časti podľa článku IX. bod 2 týchto VOP je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.

5.    Zmluvná pokuta podľa tohto článku VOP je splatná na základe faktúry vystavenej Predávajúcim v lehote splatnosti do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia.


6.    Uplatnením zmluvnej pokuty a zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku VOP nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.    


X. Ochrana osobných údajov


1.    Kupujúci vykonaním objednávky alebo registráciou zákazníckeho účtu na webovej stránke predávajúceho www.dlhslovakia.sk poskytuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúcemu osobné údaje na účel registrácie, vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania účtovných, skladových, evidenčných dokladov, za účelom archivácie dokumentov v súlade s právnymi predpismi a na marketingové účely predávajúceho.

2.    Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov  za účelom vymedzeným v bode 1 tohto článku všetkým osobám podieľajúcim sa na chode predávajúceho  a zabezpečujúcom spracovanie a dodanie tovaru a to najmä kuriérskej spoločnosti, pošte, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona a  iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje kupujúci slobodne.

3.    Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefónny kontakt. Za osobné údaje sa považujú i údaje o IP adrese, cookies a ďalších dát, ktoré odovzdáva prehliadač, za predpokladu, že sa s nimi narába ako s osobnými údajmi.

4.    Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.    Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. 

6.    Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov musí byť kupujúcim zaslané vo forme žiadosti buď na emailovú adresu predávajúceho info@dlhslovakia.sk alebo v listinnej podobe do sídla predávajúceho Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. V prípade, že uchovanie osobných údajov nedovoľujú predávajúcemu vymazať právne predpisy nemôže predávajúci žiadosti o vymazanie osobných údajov kupujúceho vyhovieť.

XI. Záverečné ustanovenia


1.    Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzťahujúce sa na kúpne zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.    Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, predovšetkým autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov prináležia predávajúcemu. Kupujúci má zakázané kopírovanie, upravovanie alebo iný spôsob používania webovej stránky alebo jej časti, ktorým by došlo k narušeniu práv podľa predchádzajúcej vety, s výnimkou ak mu na takýto úkon predávajúci udelí výslovný súhlas.

3.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené následkom neoprávneného zásahu tretích osôb do  prevádzkovania internetového obchodu alebo následkom použitia internetového obchodu v rozpore s jeho účelom.

4.    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.    Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.dlhslovakia.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

6.    Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.dlhslovakia.sk

7.    Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na www.dlhslovakia.sk

8.    Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.dlhslovakia.sk

9.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru. 

10.    K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/.

11.    Pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, prípadne kupujúci nevyužije možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu pred Slovenskou obchodnou inšpekciou, sú na prejednanie akéhokoľvek sporu titulom kúpnej zmluvy príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

12.    Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.

13.    Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DLH SLOVAKIA s.r.o.. nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia a sú záväzné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.dlhslovakia.sk s potvrdením prijatia týchto podmienok zo strany kupujúceho.

V Bratislave, dňa 1.2.2022